• آب و پساب --> BOD --> اینکوباتورهای یخچالدار مخصوص BOD
1