• سکوسازی --> لوازم --> فن های سانتریفیوژی --> فن های سانتریفیوژی وارداتی

 

1