• اسپکتروفتومتری و فتومتری --> اسپکتروفتومترهای Vis

اسپکتروفتومترهای مرئی قادر به طیف سنجی در طول موج ناحیه مرئی می باشند. با توجه به قیمت مناسب این اسپکتروفتومترها نسبت به دستگاه های UV، در صنایعی که اندازه گیری صرفا در طول موج های مشخص مرئی انجام می شود، بسیار پرطرفدار می باشند. از جمله این صنایع، صنایع قندی و صنایع آب و پساب را می توان نام برد.

شرکت تجهیز یاران با در اختیار داشتن نمایندگی انحصاری کمپانی های جنوی انگلستان و همچنین آکوالیتیک - لاویباند آلمان در این عرصه نقش بسیار مهمی را در بازار ایران ایفا می کند.

1