• آخرین مقالات >> کنترل بهداشت استخر

کنترل بهداشت استخر

مزدک منفرد سه شنبه 9 تیر 1394

 معیارهای پاکیزگی آب استخرهای سرپوشیده شنا نزدیک به استانداردهای آب آشامیدنی می باشد.
   

آب استخر در صورت عدم رعایت استانداردهای بهداشتی می تواند بیماریهای حصبه ، شبه حصبه ، اسهال ، ناراحتیهای دستگاه گوارش ، عفونت چشم ، گوش ، حلق ، بیماریهای دستگاه تنفسی و حتی مقاربتی را ایجاد نماید. مهمترین عوامل آلوده کننده آب استخر افزایش تعداد شناگران ، عدم کنترل صحیح کلر باقیمانده و عدم کنترل بهداشتی شناگران قبل از ورود به استخر می باشد .لذا به منظور حفظ سلامت قبل از بهره برداری از استخر شنا ، استخر می باید مجهز به تاسیسات تصفیه فیزیکی برای زلال سازی آب و گندزدایی به روش شیمیایی باشد.تصفیه فیزیکی : شاملa صاف کردن یا زلال سازی ( شامل ته نشین سازی در بستری از ماسه و دیگر مواد جدا کننده )a 1) صافی تحت فشار ایجاد شبکه زه کشی در استوانه جهت سرعت بیشترتصفیه شیمیایی آب ، استفاده از مواد شیمیایی برای گند زداییاز بین مواد گندزدای شیمیایی،کلر و مشتقات آن بیشترین کاربرد را دارد. باید توجه داشت که کلرزنی نمی تواند جایگزین واحدهای تصفیه فیزیکی گردد.

کلر زنی کلر وقتی به آب افزوده می شود با آن ترکیب شده و اسیدهای هیپوکلر Hocl هیپوکلریت به (ocl) که به آن کلر آزاد می گویند تبدیل می شود

.کلرزنی به دو صورت انجام می شود.1-    تزریق کلر مایع

2-   کلر زنی گازی Gas chlorination    

میزان کلر آزاد باقیمانده :به منظور پیش گیری از آلودگیهای ثانویه آب استخر مقدار کلر آزاد باقیمانده بر اساس استاندارد می باید بین 1ppm-4ppm در تمام مدت استفاده از استخر باشد.

  برای اطمینان از وجود کلر باقیمانده در حد استاندارد در کلیه ساعات باید این میزان بوسیله کیتهای کلرسنجی یا دستگاههای دیجیتال سنجش چک شود.<< پول تستر – فتومتر – چک کیت کمپراتور و غیره >> در صورت کاهش میزان کلر باقیمانده ، میزان کلر تزریقی باید افزایش یابد.مقدار کلر باقیمانده بستگی به pH دارد باتغییر pH آب میزان کلر باقیمانده نیز تغییر می یابدpH مناسب آب استخرهای شنابین 8-2/7 می باشد که مرتبا باید توسط دستگاههای خاص چک شود.(پول تستر – فتومتر – چک کیت کمپراتور و .... ) میزان کلر مورد نیاز گندزدایی عبارتست از اختلاف بین کلر افزوده شده با کلر باقیمانده  ( به صورت مرکب یا آزاد )پس از حداقل 20 دقیقه  زمان تماس به حدی که همیشه میزان کلر باقیمانده در حدود 4ppm باشد.
عمل میکروب کشی
قدرت میکروب کشی به میزان تماس ، درجه حرارت و pH و غلظت ترکیبات احیاء کننده بستگی دارد.از دیگر مواد گندزداازن        ید        برماستفاده از اشعه      UVگندزدایی با اشعه ماوراء بنفش را در یک لامپ جیوه ای با فشار کم می توان ایجاد نمود.طول موج 2000  تا3000 انگسترم سریعا توسط آب جذب می شود.

امور تحقیقات شرکت تجهیزیاران: مزدک منفرد 

0 نظر

ارسال نظر