محدوده هدایت :

6 رنج به صورت اتوماتیک از 0تا 19.99 زیمنس


دقت هدایت :

0.01µS to 0.01S


صحت هدایت :

±0.5% ±2 digits


تشخیص اتوماتیک استاندارد هدایت :

10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS


ثابت سل :

0.010 تا  19.999


محدوده (TDS) :

6رنج اتوماتیک از 0 تا 19.99 گرم بر لیتر*

 

*= بوسیله سل با ثابت 10


دقت TDS :

0.01mg/l  تا 1g/l


صحت TDS :

±0.5% ±2


محدوده مقاومت :

0–20Mohm


دقت مقاومت ویژه :

0–20Mohm


صحت مقاومت :

±0.5% ±2 digits


محدوده شوری :

0–99.9g/l


دقت شوری :

0.1g/l


صحت شوری :

0–35 ±1g/l, 35–99.9 ±3g/l


دما :

-10 تا 105


دقت دما :

0.1°C


ATC / Manual :

0 تا 100


ضریب دما :

0.00% تا 4.00%  /°C


رفرنس دمایی :

18 20 , 25


GLP :

یادآوری کالیبراسیون

آلارم

 مدامنیتی

 


خروجی :

Analogue, RS232  و IrDA interface


رابط :

7–pin DIN


منبع تغذیه :

9V AC ±10% @ 50/60Hz


ابعاد، سایز :

210 x 250 x 55mm


وزن :

850g